Gå till innehåll

Medling mellan föräldrar

Livskraft Skånes behandlingsledare har medlat i några av de svåraste fallen. Vid mötena har behandlingsledaren medlat mellan förövare, brottsoffer eller deras anhöriga. Behandlaren är verksam i Tingsrätten som medlare i vårdnadsärenden.

Medling är en rad frivilliga möten där en opartiskt medlare genom strukturerade samtal hjälper berörda att hantera och lösa en konflikt. Medlingen syftar till att föräldrarna ska nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa, barnperspektivet ska komma i främsta rummet vid alla beslut. Målsättningen är att föräldrarna ska flytta fokus från den egna konflikten till barnets behov.

Hur arbetet går till

  • Medlingsmötet förbereds genom att medlaren träffar föräldrarna enskilt i deras respektive hem. Besök sker varje vecka under en längre period. Syftet med de förberedande mötena är att tydliggöra för båda parterna vilka konsekvenser konflikten medfört, främst ur barnets perspektiv. Fokus ligger även på vilka förändringar som behöver göras för att nå ett hållbart framtida samarbete.
  • Parallellt med föräldrasamtalen träffar medlaren även barnet för samtal. Barnet ger sin version av situationen, medlarens fokus är att klargöra att ett barn ska få älska och ha tillgång till båda sina föräldrar.
  • Under nästa fas ordnas träffar med nätverket som kan tänkas vara till hjälp, både för barn och föräldrar. Det är inte ovanligt att föräldrarnas respektive nätverk varit involverade i konflikten, det är därför viktigt att det blir tydligt för omgivningen att konflikten måste upphöra. I de fall nätverket inte varit involverat i konflikten, kan de finnas där som ett stöd om parterna önskar.
  • Slutligen startar medlingen mellan föräldrarna. Båda parterna i konflikten får möjlighet att ge sin berättelse, att beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, att ställa frågor och framför allt tillsammans besluta hur man ska gå vidare. Beroende på situationen kan det behövas flera träffar mellan föräldrarna. Medlingen sker utanför hemmet, på neutral plats.
  • Rapportering till uppdragsgivaren sker regelbundet enligt överenskommelse.

Medling bygger på filosofin om Reparativ Rättvisa och strävan efter dialog och försoning mellan människor.